Общи условия

 

Моля прочетете внимателно общите условия и политика за поверителност преди да използвате уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на …….. или да използвате формата за контакт на сайта.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящият документ урежда отношенията между „Хидролукс Груп“ ЕООД, ЕИК 205632778 и ползвателите на уеб сайта www.hydrolux.bg  , като съдържа регулация на условията за използване на уеб сайта и отношенията относно сключване на договори за покупко-продажба с Ползватели/Клиенти/Потребители на електронния магазин.

 

Чл. 2 Използвайки тази интернет страница, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване на уеб сайта, а също така и с политиката за поверителност, достъпна на …………………. И регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на вашите лични данни.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 „ХИДРОЛУКС ГРУП“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205632778, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. Дунав № 8, МОЛ: Цветомир Георгиев.

 

·        Може да се свържете с Хидролукс Груп ЕООД по следния начин:

 

·       телефон: +359 892 48 43 37

·      E-mail: hydroluxgroup@gmail.com

·      Чрез форма за контакт в Сайта

III.ДЕФИНИЦИИ

 

Чл. 5 Определения, използвани в настоящите общи условия:

 

(1)    Потребител“ – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

(2)   Търговец“ – всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, като и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

(3)   „Стока“ – е движима материална вещ.

(4)   „Услуга“ – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

(5)   „Клиент“ – всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на електронния магазин www.hydrolux.bg и което е заявило приемане на оферта за сключване на договор за покупко-продажба.

(6)   „Поръчка“ – индивидуална заявка от съответния клиент през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща.

(7)   „Услуги“ – всички действия, осъществени от Хидролукс Груп ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

(8)   „Онлайн магазин“ - виртуалният магазин, находящ се на www.hydrolux.bg , чрез който може да бъде осъществена покупка на продукти.

(9)   „Общи условия“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на интернет страницата с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползване на сайта и онлайн магазина.

(10)  „Договор от разстояние“ -  всеки договор, сключен между Хидролукс.бг и Потребител/Клиент като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на страните, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

 

IV.Обвързваща сила на настоящите условия

 

Чл. 6 Общите условия на „Хидролукс Груп“ ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.

(1)   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2)   „Хидролукс Груп“ ЕООД запазва правото си да актуализира и извършва промени на Общите условия за ползване периодично, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(3)   В случай на промяна на Общите условия, „Хидролукс Груп“ ЕООД информира за това своите клиенти и потребители, чрез публикуване на промените в Сайта.

Ø  Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

Ø  Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за общите условие на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

(4)   „Хидролукс Груп“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, предоставена на Платформата. Като се има предвид възможни технически грешки или пропуски в тази информация, „Хидролукс Груп“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти, могат да се различават от изображенията.

(5)   Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Хидролукс.бг не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтовете, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

(6)   Възможно е, поради ограничено пространство и последователна структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

(7)   ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

(8)   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата. 

(9)   Характеристиките или цените на продуктите описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „Хидролукс Груп“ ЕООД предварително се извинява на своите потребители и клиенти.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

                                                        Чл. 7 Извършване на поръчка

(1)   Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока през Сайта, като направи поръчка по електронен път. Това е възможно с или без регистриран в Сайта профил.

(2)   Потребителят има право ако е навършил 18 години да поръчва стоки и услуги, посечени в Сайта, освен ако не са налични и ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3)   При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида и модела на стоката, количеството и според предложените в Сайта възможности. Възможно е системата да изисква от Вас избор на други характеристики (например цвят) ако избраните продукти/ услуги са в различни вариации.

(4)   След като сте избрали продуктите/ услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутона „Поръчай“.

Чл. 8 Потвърждение на поръчката

(1)   След натискане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Чл. 9 Влизане в сила на договора.

(1)   Договорът за покупко – продажба от разстояние между Продавача и Клиента, се смята за сключен към момента на получаване от страна на Клиента – уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случай, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита за сключен от момента на получаване по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му за уведомление, че Стоката от поръчката е готова за изпращане.

 

(2)   Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При липса на складова налично от заявената стока, в рамките на работната седмица „Хидролукс Груп“ ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместващата поръчка.

 

(3)   Договорът за покупко – продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

 

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

(1)   Чл. 10 Достъп до Сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.

 

(2)   Сайтът си запазва правото да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по -горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност и основателност.

 

(3)   Хидролукс Груп ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

 

(4)   Всички цени на Стоки са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

 

Ø  Цената на продуктите/ услугите е тази, посочена към момента на извършване на поръчката в  рамките на складовата наличност.

Ø  Цената на промоционалните продукти/услуги е посочена в момента на поръчката, до изчерпване на складовата наличност и/или по време на посочения промоционален период.

Ø  Цената на продукт/ услуга по завършена и потвърдена поръчка НЕ може да бъде променяна без  предварително съгласие на страните.

 

(5)   „Хидролукс Груп“ ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите/услуги, без предварително да известява Потребителя/Клиента за това.

(6)   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

(7)   Клиентът има права да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти“

 

(8)   Комуникация с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него на посочените в раздел II. от настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти“.

 

(9)   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите (статични/динамични/мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

(10) Фактуриране се извършва съгласно предоставената от Потребителя/Клиента информация.

 

 

VII Поръчка

 

(1)    Чл. 11 Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавяне на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши съответната Поръчка.

(2)   Всяка добавена в Количката стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматично запазване на Стоката.

(3)   Потвърждавайки Поръчката, „Хидролукс Груп“ потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

(4)   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „Хидролукс Груп“ във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Търговеца да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който „Хидролукс Груп“ ще изпълни поръчката.

(5)   Продавачът има право да откаже да изпълни ( да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с  нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата страна обезщетение за анулирането и в следните случай:

Ø  Неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане.

Ø  Осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания.

Ø  Предоставени от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

Ø  Продавача е направил два неуспешни опита да достави поръчания от Клиента продукт.

 

VIII СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Чл. 12 Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случай:

(1)   При доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока на упражняване правото на отказ.

(2)   При доставка на Продукти, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

(3)   В случаите при които приемането и изпълнението на поръчката започва с предварително съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и след получен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката. Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губи авансово заплатената сума в пълен размер.

(4)   При доставка на Стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента.

(5)   При доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиенна или защита на здравето.

(6)   При доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

(7)   При всички други случай, предвидени със закон.

XI Поверителност

(1)   Чл. 12 Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

Ø  Поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разглеждане на исканията на Клиента.

Ø  Изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по имейл или чрез SMS.

Ø  Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентско/потребителско поведение.

 XII. Начин на плащане

 

(1)   Чл. 13 Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цените НЕ са с опаковане и транспортиране до посочения от клиента адрес. В случай,, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

(2)   Поръчките от сайта могат да бъдат заплащани по следните начини:

Ø  Наложен платеж – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

Ø  Банков път с проформа фактура – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставката (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати дължимата сума в срок до 7 (седем) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Продавача. Ако в срока по предходното изречение по банковата сметка на Продавача не постъпи дължимата по конкретна поръчка сума, Продавачът приема, че Купувача се отказва от поръчката и анулира поръчката на основание „неполучен превод“.

Ø  Карта/чрез виртуален ПОС терминал – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставката (ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по указания в Сайта начин, като плащането се счита за завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена.

 

Чл. 14 Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Сайта на стойност над ………. Лв. няма да могат да се заплащат при доставка, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

Ø  Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура „Хидролукс Груп“ ЕООД или куриерът предоставя единствено фискален бон за извършената продажба при полученото в брой плащане.

 

Чл. 15 Клиентът / Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.

 

 XIII. Доставка

 

(1)   Чл. 16 „Хидролукс Груп“ ЕООД изпраща закупена от Вас стока с куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ , като цената за доставка се калкулира автоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът има право по време на поръчката да избере дали същата да бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес.

(3)   Продавачът ще осигури подходящо опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим от поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл hydroluxgroup@gmail.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

(4)   Клиентът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия / име на фирма на Клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: наименование на населеното място, улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж и апартамент), пощенски код на населеното място, телефон и имейл адрес за обратна връзка.

(5)   Всяка доставка изпратена от „Хидролукс Груп“ ЕООД има опция „Преглед“ преди да бъде взета от куриерската фирма.

 

 

 

Чл. 17 Срок на доставка

 

(1)   Максималният срок на доставка на Поръчки е 3 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена. Срокът за доставка на стоки, които не са налични или изискват по дълъг срок на доставка, се уточняват допълнително с Клиента.

(2)   Поръчки извършени до 15:00 часа се изпращат от Продавача в деня на потвърждение на поръчката и се доставят от куриер на следващия работен ден, освен при извършени и поръчки в събота, неделя и по време на официални празници, когато срокът за доставка се удължава съответно с броя почивни дни. Във всички случай е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомен от страна на „Хидролукс Груп“ ЕООД.

(3)   „Хидролукс Груп“ ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него нас обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(4)   При доставка на Продукти, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания на изработка се обработват и изпращат в рамките на от 1 до 5 работни дни, в зависимост от натовареността и наличността на артикулите.

 

Ø  Заявки, които са „спешни“ се заплащат допълнителни 20%.

 

Чл. 18 Преглед за дефекти при доставка.

 

(1)   След доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/ клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговеца не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване на заявката Търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 

Чл. 19 Неоснователен отказ от поръчка

 

(1)   При отказ за получаване на стоката извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес и не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

 

XIV Връщане на закупени артикули.

 

Чл. 20 В срок от 7 (седем) работни дни считано от деня на доставяне на стоката, Клиента, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има правата по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

(1)   В случай, че Клиентът упражни правата си по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Търговеца и да върне стоката за своя сметка с не нарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. В случай, че Клиентът не спази горните условия, Търговеца има право да откаже развалянето на сключения договор. Готово изделие, поръчано от Клиента НЕ се връща.

(2)   Изявлението по чл. 55 от Закона за защита на потребителите следва да бъде изпратено на адрес посочен на страницата за контакти в настоящия сайт.

(3)   Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

(4)   Търговецът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатената от него продажна цена не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил горепосоченото право.

(5)   Търговецът не носи отговорност за разходите, които Клиентът е направил при закупуването на стоката.

 

XV. Гаранции. Право на рекламация

 

Чл. 21 Гаранции

 

(1)   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някой категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

(2)   Някой от Стоките са с гаранционни сертификати, издадени от производителя.

(3)   Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случай:

Ø  Отклонение/несъответствие е несъществено.

Ø  Несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното и изхабяване с времето.

Ø  Несъответствието е причинено от неправилен монтаж, въпреки правилните указания и инструкции на Продавача.

Ø  Клиентът при сключване на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае несъответствието.

Ø  Несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на Стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил Продавача в сроковете по чл.61, ал.2, вр. с чл. 52 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 22 Рекламации

 

(1)   Клиентът има право в срокове, посочени в чл. 61, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното / поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствие на Стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката или услугата.

(2)   Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл.

(3)   При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията.

(4)   Рекламации се подават до „Хидролукс Груп“ ЕООД по един от следните начини по избор на Клиента:

Ø  Чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;

Ø  Чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

Ø  Чрез попълване и изпращане до Продавача  на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва;

 

До „Хидролукс Груп“ ЕООД, ЕИК:205632778, със седалище и адрес на управление:  гр. Монтана, ул. Дунав № 8, представлявано от Цветомир Георгиев, e-mail: hydroluxgroup@gmail.com, тел. +359 892 484 337

 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До: Хидролукс Груп ЕООД
Тел: 0892 483 337 ; E-mail: hydroluxgroup@gmail.com


С
настоящото уведомявам/е, че открих несъответствие на стоката/ите услугата/ите с договореното:

Артикул:………………………../вид на продукта/артикулен номер/

Стоката е поръчана на ……………………………../посочва се датата на поръчката /

Стоката е получена на ……………………………../посочва се датата на доставка/

Данни на Потребителя/Клиента ………………………………………………………………..………/три имена на клиента/
гр./с………………………………………………………….../адрес на клиента/
 e-mail
и телефон за връзка:………………………………………………………………………………..

 

Използвана ли е стоката? – Да/Не……………………………………………./заградете вярното/

Монтирана ли е стоката? – Да/Не…………………………………………………………./заградете вярното/

 Предмет на рекламацията:

1.     Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

 

2.     Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

 

3.     Банкова сметка за възстановяване на паричната сума:

 

IBAN: ………………………………………………………………………………………………………..

BIC: …………………………………………………….

Титуляр на сметката:……………………………..…………………………………..
/посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка./

 

 

Прилагам следните документи:

1.     Касова бележка или фактура;

2.     Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.

3.     Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

/заградете желаната опция/

 

 

 

……………………………………………………/Дата/

……………………………………………………../Подпис на клиента/

/Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия./


 

Чл. 22 Срок за предявяване на рекламации

 

(1)   До 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката.

(2)   До 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

Чл. 23 „Хидролукс Груп“ ЕООД при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

 

Ø  При основателни рекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по ал.2. Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

·       Ремонт на стоката;

·       Замяна на стоката с нова от същия вид;

 

Чл. 24 Ако някое от действията, посочени в чл.65, ал.1 и ал.2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящ стойността на стоката или подари съществен неотстраним дефект, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта. Продавачът връща заплатената от Клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

 

Чл. 25 Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

Ø  Е предявена след изтичане на сроковете по чл.61, ал.1 и ал.2;

Ø  Е налице някое от условията на чл.59;

Ø  Е правен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

Ø  Са налице повреди, причинени от Клиента или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност;

Ø  Нарушена е физическата цялост на продукта;

Ø  В случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

 

XVI. Прехвърляне на собствеността

 

Чл. 26 Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна.

Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

XVII. Отговорност

 

Чл. 27 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

 

                                                    XVIII.Обработка на лични данни.

                                                                             

Чл. 28 Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

XX. Използване на бисквити.

 

Чл. 29 Моля прегледайте политиката за използване на бисквити, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

XXI.Форсмажорни обстоятелства.

 

(1)   Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

(2)   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

XXII.Приложимо право – Юрисдикция

 

Чл. 30 Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между „Хидролукс Груп“ ЕООД и Клиенти ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани и пред съответните компетентни органи съгласно законите на Република България.